«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

موافقتنامه مشارکت عمومی - خصوصی سرمایه گذاری به منظور ساخت، بهره برداری و انتقال، توسعه و نگهداری اپراتور اول گذرگاه خدمات عمومی -سروا-PGSB


اطلاعات قرارداد

90 ماه
2340
0 ریال
کلان
معاونت دولت الکترونیک

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا (سیتاد)
-

مباحث اجرایی

1400/11/13
1400/11/13
1408/05/13
در حال اجرا