«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

پشتیبانی نرم افزار سپیدار


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2345
500,000,000 ریال
کلان
معاونت سیاستگذاری واعتباربخشی فناوری اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

مشاوره
پرسیس فناوران کیمیا
-

مباحث اجرایی

1400/11/23
1400/11/23
1401/11/23
در حال اجرا