«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

تجدید فراخوان مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله‌ای (تامین، نصب، راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه)


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
99/2
فراخوان
فنی
1399/05/20
فراخوان عمومی
تجدید فراخوان (99/2) مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی ساده یک مرحله‌ای (تامین، نصب، راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه)
-
0
3
-
-