«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ، آسانسورها و مراکز تلفنخانه ساختمان های سازمان فناوری اطلاعات ایران)


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
98/18
فراخوان
فنی
1398/10/01
بشارت نو
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-