«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده از فاوا در سال 1400


اطلاعات قرارداد

1 سال
2244
24,998,571,000 ریال
کلان
مرکز برنامه ریزی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

پژوهشكده مركز آمار
-

مباحث اجرایی

-
1400/04/21
1401/05/21
در حال اجرا