«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2266
110,807,433,847 ریال
کلان
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

مناقصه
004L9EC20700024
آرین سرویس ژاو
-

مباحث اجرایی

1400/02/01
1400/01/01
1400/12/29
خاتمه یافته