«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خدمات مشاوره در زمینه حسابهای مالی سازمان(جاری وتملک)


اطلاعات قرارداد

روز
2193
1,800,000,000 ریال
متوسط
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

مشاوره
خدمات مشاوره در زمینه حسابهای مالی سازمان(جاری وتملک)
-

مباحث اجرایی

1399/02/01
1399/02/01
1400/01/31
در حال اجرا