«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خدمات پشتیبانی سامانه مرکز تماس ستیران


اطلاعات قرارداد

24 ماه
2337
360,000,000 ریال
متوسط
معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ستیران
-

مباحث اجرایی

1400/04/28
1400/04/28
1402/04/28
در حال اجرا