«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

نگهداری و پشتیبانی خدمات کانالهای ارتباطی پیامک وUssd


اطلاعات قرارداد

7 ماه
2189
3,150,000,000 ریال
کلان
معاونت دولت الکترونیک

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

کیفیت و قیمت
هونام تجارت پارس
-

مباحث اجرایی

1398/04/30
1398/04/30
1399/05/31
در حال اجرا