«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات


شرح وظایف

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر آزادسازی و خصوصی سازی، معاونت سیاست‌گزاری و اعتباری بخشی فناوری اطلاعات با شرح وظایف ذیل فعالیت می‌نماید:

 1. مطالعه و بررسی و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای لازم درخصوص آزادسازی و خصوصی سازی تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات.
 2. تدوین و بروزرسانی معیارها و شاخص های بومی با توجه به شاخص ها و مدلهای بین المللی، جهت ارزیابی فعالیت های حوزه فاوا.
 3. تدوین پیش نویس قوانین و مقررات در خصوص خدمات و محصولات حوزه فا و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح.
 4. تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل‌های حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در فضای تبادل اطلاعات به مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب مقررات مربوطه.
 5. مطالعه، بررسی و تدوین ضوابط، مقررات و نظام‌های کیفیت در حوزه فناوری اطلاعات و تدوین و پایش استانداردهای مربوطه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
 6. تدوین ضوابط و دستورالعمل لازم به منظورحضور بخش خصوصی در حوزه های مختلف فا جهت ارائه به مراجع ذیصلاح.
 7. مطالعات لازم به منظور جذب سرمایه گذاری های بخش غیردولتی و بررسی های فنی و اقتصادی خدمات به منظور ایجاد شرایط پایدار در بازار در حوزه فا.
 8. تدوین برنامه های راهبردی طبقه بندی و مکان یابی استقرار محصولات و ارائه خدمات فناوری اطلاعات در گستره جغرافیای کشور.
 9. مطالعه، تهیه و تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و شرایط صدور پروانه ها، مجوزها و گواهی های تایید نمونه و رتبه‌بندی محصولات و بازبینی و بهبود آنها در حوزه فا.
 10. تدوین شاخص های ارزیابی متقاضیان دریافت مجوز، پروانه، گواهی های تایید نمونه و رتبه‌بندی محصولات، خدمات و ارایه دهندگان خدمات حوزه فا بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی.
 11. صدور، تمدید، تعلیق و یا لغو پروانه فعالیت و گواهی انطباق شبکه‌های اختصاصی، سیستم‌ها، سامانه‌ها، محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و متقاضیان حوزه فا حسب مقررات.
 12. بررسی و صدور تاییدیه جهت ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه فا و همکاری با نهادهای ذیربط.
 13. سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین ضوابط و چارچوب های تعرفه ای کالا و خدمات در حوزه فاوا و تدوین و پیشنهاد تعرفه خدمات و محصولات فا و تنظیم قیمت (سقف و کف قیمت‌ها) و نظارت بر اعمال آنها.
 14. تدوین توافق نامه سطح کیفیت خدمات (SLA)در حوزه فا.
 15. پایش و نظارت بر کیفیت خدمات، محصولات و تجهیزات مورد استفاده در حوزه فای کشور و ممیزی فعالیت دارندگان پروانه ها و تنظیم گزارشهای ادواری.
 16. تنظیم و کنترل روابط بین اپراتورها و فراهم کنندگان محصولات و خدمات و همچنین ذینفعان نهایی.
 17. رسیدگی به تخلفات دارندگان پروانه ها و تعیین جرایم وفق مقررات موضوعه و ایفای نقش مرجع رفع اختلاف در حوزه فناوری اطلاعات بین طرفهای دعوی در موارد غیر قضایی.
 18. بررسی و مطالعه به منظور توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از طرح ها و ظرفیت های پژوهشی و توسعه فعالیت های آموزشی در راستای سیاست گذاری و اعتباربخشی در حوزه فاوا و مطالعه و شناسایی درخصوص سیستم‌ها و فناوری‌های نوین در این حوزه و ارائه راهکارها و پیش بینی های لازم و همچنین آینده پژوهی و آینده نگاری در این حوزه .
 19. حضور موثر در مجامع بین المللی مرتبط با سیاست گذاری و اعتباربخشی در حوزه فاوا .

دفاتر زیر مجموعه

 1. اداره کل توسعه راهبردها و سیاست ها
 2. اداره کل اعتبار بخشی و صدور پروانه
 3. اداره کل پایش، ممیزی و نظارت