«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
امیرحسین بروجردیان
مدیرکل مدیریت و توسعه نرم افزارهای بومی آزاد/ متن باز
02188115889
تلفن
-
ایمیل