«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
سید علی فیروزآبادی
عضو هیئت عامل
88498407
تلفن
a.firouzabadi@ito.gov.ir
ایمیل