«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
سعید سلیمانی
مدیرکل توسعه راهبردها و سیاستها
02188386307
تلفن
-
ایمیل