«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

profile card
سید سروش قاضی نوری
معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات
02188498414
تلفن
-
ایمیل