«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
سجاد فلاح
عضو هیئت عامل
02188498406
تلفن
fallah_s@ito.gov.ir
ایمیل