«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

موافقتنامه مشارکت عمومی - خصوصی سرمایه گذاری به منظور ساخت، بهره برداری و انتقال، توسعه و نگهداری اپراتور دوم گذرگاه خدمات عمومی -سروا-


اطلاعات قرارداد

90 ماه
2341
0 ریال
کلان
معاونت دولت الکترونیک

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

سامانه هی تجاری نوآوران توسن
-

مباحث اجرایی

1400/10/29
1400/10/29
1408/04/29
در حال اجرا