«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

وام وجوه اداره شدهردیف نام شرکت محل فعالیت طرح حمایتی مبلغ تسهیلات مصوب (میلیون تومان) مصوب جلسه