«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

طراحی و تولید سکوی شبکه گسترده نرم افزارمحور (software-definedwan)


اطلاعات مناقصه (سامانه ستاد)

سازمان فناوری اطلاعات ایران
99/15
فراخوان
فنی
فراخوان عمومی
-
-
0
برگزار شده
3
-
-