«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

تجدید مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
99/10
فراخوان
فنی
1400/02/12
فراخوان عمومی
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک)
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای (خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک)
5
3
-
-