«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

فراخوان خدمات مشاوره (طراحی وپیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین)


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
98/21
فراخوان
فنی
1398/11/30
فراخوان عمومی
فراخوان خدمات مشاوره (طراحی وپیاده سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین)
-
0
3
-
-