«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خرید باتری دستگاه UPS و سیستم کنترل پنل اعلام و اطفاء برای مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات مناقصه (سامانه ستاد)

سازمان فناوری اطلاعات ایران
99/11
فراخوان
عمومی
صبح ایران
فراخوان عمومی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (،فشرده) یک مرحله ای خرید باطری دستگاه UPS و باطری کنترل پنل اعلام و اطفا برای مراکز داده دولت الکترونیک
-
4
مشاور و مهندسی پشتیبان تصمیم مدیران صنایع الکترونیکی مگا مداوم پلاتین ایران تولیدی و بازرگانی صنعت رایان پارس
برگزار شده
0
-
1400/04/14