«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

فراخوان خدمات مشاوره (خرید و استقرار نرم افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی ERP) به شماره فراخوان 98/6


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
98/6
فراخوان
فنی
1398/02/31
ابتکار
فراخوان عمومی
خرید و استقرار نرم افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی ERP
-
0
3
1398/02/31
1398/03/04