«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدمات خودرویی بصورت حجمی)


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
98/17
فراخوان
فنی
1398/10/01
تجارت
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-