«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه شبکه ابری یکپارچه توزیع شده سازمان فناوری اطلاعات ایران (ابر ایران)


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
-----
فراخوان
فنی
1398/07/30
اقتصاد ملی
فراخوان عمومی
فراخوان شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه شبکه ابری یکپارچه توزیع شده
-
0
3
-
-