«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

تأمین وتحویل تجهیزات تکمیلی شبکه


اطلاعات مناقصه (سامانه ستاد)

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
99/17
فراخوان
فنی
فراخوان عمومی
-
-
0
لغو شده
3
-
-