«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

ایجاد توسعه و مدیریت شبکه های اختصاصی شبکه ملی اطلاعات


اطلاعات مناقصه (سامانه ستاد)

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
99/16
فراخوان
فنی
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-