«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
99/14
فراخوان
فنی
فراخوان عمومی
خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی
-
10
3
-
-