«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

کمیته شفافیت


امیر ناظمی اشنی

معاون وزیر و رئیس سازمان

تلفن: 02188498401


رییس کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

محمد جعفر نعناکار

مدیر کل دفتر حقوقی

تلفن: 02188498417


عضو و دبیر کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

سعید جهانی

مدیر کل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن: 02188498397


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

امیر قدیری

مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 02188498402


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

سید سروش قاضی نوری

معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات

تلفن: 02188498414


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

حسین ملک

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن: 02188386293


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

حمید خوانساری

مدیر کل حراست سازمان فناوری اطلاعات ایران

تلفن: 02188114339


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

محمد حسین خانی

نماینده انجمن شفافیت برای ایران در کمیته شفافیت سازمان

-


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران