«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

کمیته شفافیت


سعید جهانی

مدیر کل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن: 02188498397


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

مهران شیرازی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد

تلفن: 02188498421


عضو کمیته سفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

محمد حسین خانی

نماینده انجمن شفافیت برای ایران در کمیته شفافیت سازمان

-


عضو کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران