«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

قراردادهاارزش قراردادها به تفکیک روش انتخاب پیمانکار
ارزش قراردادها به تفکیک سال انعقاد قرارداد
ارزش قراردادها به تفکیک بهره‌بردار (معاونت‌ها)
شماره قرارداد موضوع قرارداد بهره‌بردار
  • اطلاعات جدول فوق مربوط به قراردادهایی که زمان انقعاد قرارداد آنها از ابتدای سال 97 تا کنون می باشد.
  • قراردادهای محرمانه و قرادادهای ماده 24 که با شخص بسته شده است، در سایت منتشر نشده اند.
  • در این فاز اطلاعات به شکل آف لاین و توسط کارشناسان خود سازمان فناوری اطلاعات در سامانه بارگذاری شده اند.
  • اطلاعات فوق مربوط به قراردادهای "منعقده" بوده و قراردادهای "درجریان انعقاد" را شامل نمی‌گردد.
  • این سامانه در راستای شفافیت اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی گردیده و نواقص احتمالی در اطلاعات قراردادها مرتفع خواهد گردید.
  • چنانچه هموطنان محترم انتقاد، شکایت و یا پیشنهادی نسبت به اطلاعات مندرج در این سامانه دارند و یا جهت گزارش هرگونه تخلف مرتبط، می توانند از طریق سایت سازمان به نشانی ito.gov.ir و قسمت پیشنهاد و انتقادات آن مراتب را گزارش نمایند.