«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

انجام امور خودرویی بصورت حجمی


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2264
24,123,660,000 ریال
کلان
اداره کل تدارکاتی و پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

شرکت ایدهآل شهر آرا
-

مباحث اجرایی

1400/01/01
1400/01/01
1400/12/29
در حال اجرا