«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزاری بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت GSB


اطلاعات قرارداد

48 ماه
2025
36,440,000,000 ریال
کلان
معاونت دولت الکترونیک

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 24
توسن
-

مباحث اجرایی

1397/04/10
1397/04/10
1401/01/10
در حال اجرا