«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خرید خدمات مشاوره استقرار وپشتیبانی سامانه تحلیل بازدیدکنندگان سایت


اطلاعات قرارداد

6 ماه
2178
270,000,000 ریال
متوسط
دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 24
شرکت مهندسی دمسان رایانه
-

مباحث اجرایی

1398/11/01
1398/11/01
1399/04/31
در حال اجرا