«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات قرارداد

5 ماه
2338
135,257,778,106 ریال
کلان
معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

داده پردازی ایران
-

مباحث اجرایی

1400/04/28
1400/04/28
1400/09/28
در حال اجرا