«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

بازطراحی و توسعه سامانه ایران نوآفرین و ایران کارفا


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2188
3,200,000,000 ریال
کلان
معاونت سیاستگذاری واعتباربخشی فناوری اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 25
طراحان تجربه تیارا
-

مباحث اجرایی

1398/10/08
1398/10/08
1399/10/07
در حال اجرا