«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

اجاره انبار منطقه 17 پستی


اطلاعات قرارداد

24 ماه
2037
1,080,000,000 ریال
متوسط
اداره کل تدارکاتی و پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

اجاره
ملی پست
-

مباحث اجرایی

1397/04/01
1397/04/01
1399/04/01
در حال اجرا