«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

پروژه آزمایشی پنجره واحد صدور الکتورنیکی مجوزهای کسب و کار


اطلاعات قرارداد

9 ماه
2028
6,000,000,000 ریال
متوسط
معاونت دولت الکترونیک

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 24
فناوران اطلاعات پيشخوان
-

مباحث اجرایی

1397/06/01
1397/06/01
1398/02/31
تاخیر- باز