«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

کمیته شفافیت - وظایف


  1. تدوین برنامه شفافیت سازمان و تعیین فازهای اجرایی و ارائه به هیئت عامل جهت تصویب.
  2. بررسی درخواست‌ها و موارد استثنای عدم انتشار.
  3. تصویب دامنه شمول هر یک از اقلام داده‌های شفافیت.
  4. اخذ تصمیم درخصوص نحوه حذف اطلاعات شخصی داده‌های درحال انتشار.
  5. بررسی درخواست‌های دسترسی به اطلاعات ارجاعی از سامانه FOIA.
  6. تدوین گزارش‌های دوره‌ای اجرای برنامه شفافیت.
  7. بررسی بازخوردهای اطلاعات منتشر شده.
  8. پیشنهاد اصلاح فرایندهای منجر به شفافیت.
  9. اصلاح متون حقوقی قراردادهای سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی برای تضمین اجرای برنامه شفافیت.