«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور


شرح وظایف

 1. تهیه و پیشنهاد دستورالعملها، ضوابط، معیارها، آیین نامه های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.
 2. یکپارچه‌سازی سیستمهای فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاستهای مربوطه.
 3. تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه ای و بین الملل.
 4. مدیریت نظارت و سازماندهی مراکز فوریتهای امنیتی (گروه واکنش هماهنگ رخدادهای رایانه ای) فضای تبادل کشور و سامانه مدیریت امنیت اطلاعات.
 5. ارائه خدمات مشاوره در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور.
 6. همکاری در تأمین ظرفیت و ساز و کارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی صدور پروانه فعالیت و بهره برداری، گواهی تأیید
 7. فناوری ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات در حوزه افتا.
 8. همکاری در بکارگیری ساز و کارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی سازی فناوری ها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز افتا.
 9. راه اندازی ساختار مدیریت امنیت و پدافند غیرعامل به منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبری امنیت، ایمنی و پایداری در حوزه افتا در چارچوب سیاستهای ابلاغی.
 10. حمایت از طرح ها و ظرفیتهای پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور در حوزه افتا.
 11. حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوریهای بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه افتا.
 12. ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه های حوزه افتا بخصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری ندارد.
 13. آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی در حوزه افتا به منظور افزایش آگاهی کارشناسان حوزه افتا.
 14. ساماندهی، مدیریت ، توسعه و حمایت از نظام آموزشی حوزه افتا .
 15. رسیدگی و مقابله با رخدادها در فضای تولید و تبادل اطلاعات
 16. طرح ایجاد نظام پیشگیری، مقابله و امداد افتا و بروز رسانی آن.
 17. عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب وظایف سازمان.

دفاتر زیر مجموعه

 1. مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر)
 2. اداره کل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
 3. اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات
 4. اداره کل پدافند غیر عامل